Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA NR 18 W CIESZYNIE

SPIS TREŚCI:
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele, zadania przedszkola
Rozdział III Organy przedszkola, ich kompetencje
Rozdział IV Organizacja przedszkola
Rozdział V Pracownicy przedszkola, ich zadania
Rozdział VI Wychowankowie, prawa, obowiązki
Rozdział VII Postanowienia końcowe

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedszkole Nr 18 z siedzibą w Cieszynie przy ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 6, zwane dalej
„przedszkolem” jest placówką publiczną działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie terytorialnym/Dz.U.13/96/74 z późn. zm./,
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty/Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z
późn. zm./.
3. Uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie Nr V/47/98 z dnia 30 grudnia 1998r.w sprawie
przekształcenia zakładu budżetowego „Przedszkole Nr 18 ” w Cieszynie,
4. Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001
roku (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, późn. zm.)
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauki, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz.977)
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17)
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników(Dz. U. Nr 89, poz. 730).
9. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,(Dz. U. z 2006r. Nr 97/674 z późn. zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach ,szkołach i placówkach (DzU z 7.05.2013 r. ,poz. 532)
11.Niniejszego statutu.

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:
1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby
lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych
sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
7) Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
8) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla
innych;
9) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
10) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
11) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Przedszkole:
1) Zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w
wieku od 3 do 6 lat.
2) Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
a) uwzględnianie w programie pracy wychowawczej treści związanych z kulturą,
historią i tradycją zarówno Polski jak i regionu,
b) organizowanie, zgodnie z potrzebami rodziców, zajęć z religii,
c) uczestniczenie, w różnych formach, w życiu społecznym i kulturalnym
środowiska lokalnego.
3) Organizuje, w miarę potrzeb środowiskowych oraz warunków przedszkola, opiekę
nad dziećmi o udokumentowanej niepełnosprawności;
4) Działania wychowawcze i edukacyjne koncentrują się na:
a) zapewnieniu dziecku poczucia akceptacji, stabilizacji i bezpieczeństwa pod względem
fizycznym i psychicznym,
b) umożliwieniu realizacji własnych potrzeb dziecka w tym potrzeby nieskrępowanego poznawania świata i twórczości,
c) wyzwalania otwartości i wrażliwości na otaczający świat i jego problemy,
d) stwarzania warunków do rozwijania u dziecka samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie, upodobania do nauki, umożliwieniu osiągania „gotowości szkolnej” poprzez zastosowanie odpowiedniego doboru treści i sposobów nauczania;
e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zapewnieniu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej, uzgadnianiu i ujednolicaniu kierunków oddziaływań wychowawczych.
4) - 12) (uchylony)
2a). Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną. Organizację działalności
innowacyjnej określają odrębne przepisy.

3.Sposób organizowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
1) Przedszkole organizuje opiekę nad powierzonymi przez rodziców (opiekunów) dziećmi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
2) Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
3) Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
4) Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
5) Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci – sale zajęć, szatnię, łazienki, plac zabaw oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
6) Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
7) Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
8) Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach zdrowotnych.
9) W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
10) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego.
11) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i przepisów ruchu drogowego.
12) Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1) Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców
lub prawnych opiekunów, bądź inne osoby ( pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na odbiór
dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców,
prawnych opiekunów dziecka. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
2) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel informuje dyrektora . W takiej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
3) Życzenie rodziców nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
4) Rodzice przestrzegają godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
5) Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę zamknięcia przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do tej godziny, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o
miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną
godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Staż Miejską o niemożności
skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia
sytuacji i czeka kolejną 1 godzinę na wiążącą odpowiedź ze strony Straży Miejskiej.
Po nieskutecznym działaniu straży miejskiej nauczyciel powiadamia Policję i Służbę
Medyczną, które działają wg swoich procedur. Fakt przekazania dziecka odnotowuje
się w protokole przekazania. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o
niemożności skontaktowania się z rodzicami.
6) Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.

5. Na terenie przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.
1) Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z zajęć dodatkowych mogą korzystać wszystkie dzieci w przedszkolu. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są dla dzieci wymagających wsparcia i trwają w czasie zgodnie z możliwościami i potrzebami rozwojowymi dzieci.
2) Zajęcia dodatkowe odbywają się poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
3) Zajęcia z psychologiem, logopedą ,terapeutą wynikające z pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą się odbywać w godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
4) Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
5) Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
1) Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, poprzez rozpoznawanie i zaspakajanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z :
a) niepełnosprawności
b) niedostosowania społecznego
c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym
d) szczególnych uzdolnień
e) specyficznych trudności w uczeniu się
f) zaburzeń komunikacji językowej
g) choroby przewlekłej
h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
i) niepowodzeń edukacyjnych
j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszą edukacją za granicą.
2) Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom poprzez wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści w szczególności: psycholodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.
4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana we współpracy z:
a) rodzicami,
b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.
5) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
6) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola i może być udzielana na wniosek:
a) dziecka
b) rodzica,
c) dyrektora przedszkola
d) nauczyciela wychowawcy lub specjalisty pracującego z dzieckiem
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
f) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
g) asystenta edukacji romskiej
h) pomocy nauczyciela
i) pracownika socjalnego
j) asystenta rodziny
k) kuratora sądowego
7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
c) porad i konsultacji.
8) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć do 8 dzieci.
9) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 dzieci.
10) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.\ dzieci.
11) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami utrudniającymi ich funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10 dzieci
12) O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno –pedagogiczną informuje się rodziców.
13) Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci
c) udzielanie pomocy w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza nim
e) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień dzieci
g) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
14) Zadania logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci
b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu jej zaburzeń
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami
d)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
15) Zadania terapeuty pedagogicznego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
b) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami
d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
16) Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół, który opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla dziecka, formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
17) Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

7. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 1) Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor lub społeczny zastępca
dyrektora przedszkola. 2) Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale; 3) Zastępstwa dyrektor lub społeczny wicedyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw,
a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym
podpisem.
4) Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w
dzienniku zajęć.
5) Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w
oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

8. Pobyt dzieci na placówce podczas dyżuru wakacyjnego
1) Podstawą pełnienia dyżuru wakacyjnego przez przedszkole jest zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna i harmonogram dyżuru wakacyjnego..
2) Dzieci kwalifikowane są na dyżur wakacyjny na podstawie list przekazywanych przez inne placówki i dzieci bazowe do dnia 31 maja br.
3) Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po terminie może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora.
4) Wysokość opłat w okresie wakacyjnym reguluje odpowiednia Uchwała Rady Miasta.
5) Ilość miejsc w przedszkolu określa dyrektor zgodnie z arkuszem organizacji pracy.
6) Rodzice zawierają umowę z przedszkolem, podpisywaną w siedzibie przedszkola od
1-15 czerwca w godzinach i dniach określonych przez dyrektora przedszkola W umowie określony jest czas pobytu dziecka, ilość i koszt posiłków, opłata za usługi przedszkola oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka.
7) Dyrektor podczas dyżuru wakacyjnego zobowiązuje nauczycieli i pracowników obsługowych w przypadku nieznajomości osób odbierających dziecko do legitymowania tych osób (dowód tożsamości)
8) Pozostałe warunki pobytu dziecka w przedszkolu obowiązują te same, co w czasie trwania roku szkolnego.

Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 3

1. Organami przedszkola są:
1.1. dyrektor przedszkola
1.2. rada pedagogiczna
1.3. rada rodziców
1.1. Dyrektor przedszkola:
a) kieruje bieżącą działalnością placówki w oparciu o wewnętrzne zarządzenia tworzone
przez niego w świetle obowiązującego prawa
b) jest przewodniczącym rady pedagogicznej
a) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz
b) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników

2. Do zadań dyrektora należy:
a) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
b) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go radzie pedagogicznej i rodzicom,
c) przed zakończeniem roku szkolnego przedstawienie radzie pedagogicznej i radzie rodziców informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
d) opracowanie rocznego planu pracy,
e) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola,
f) dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego,
g) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
i) realizacja uchwał rady pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,
j) ustalanie przydziałów zadań pracownikom,
k) zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola,
l) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz ośrodkami kształcenia nauczycieli w sprawie organizowania praktyk pedagogicznych,
m) powoływanie zespołów zadaniowych i doraźnych nauczycieli do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w przedszkolu.

3. Dyrektor przedszkola jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych,
c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników.

4. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną
i radą rodziców, a w szczególności:
a) zapewnia bieżący przepływ informacji,
b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
c) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

1.2. W skład rady pedagogicznej wchodzą zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele ,w pełnym i niepełnym wymiarze godzin;

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) udział w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej,
tworzenie i opiniowanie programów pracy przedszkola,
b) przeprowadzanie dwa razy w roku analizy i realizacji planowych zadań oraz
dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) uchwalenie statutu przedszkola,
f) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola,

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola,
b) projekt planu finansowego przedszkola,
c) propozycje dyrektora w sprawie przydziału dodatkowych stałych prac i zajęć, w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
d) propozycje dyrektora dotyczące odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
e) program wychowania przedszkolnego zaproponowany o dopuszczenie do użytku przez
nauczyciela.

3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego:
a) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora w przedszkolu,
b) o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi,

4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej ½ jej członków.

5.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania są protokołowane.

6.Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw
spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.

1.3. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
a) zasady tworzenia rady rodziców ustalone są w aktualnie obowiązujących przepisach
prawa,
b) rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działalności,
który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
c) rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
d) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,
e) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

4. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 5-7.

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg
zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być poszerzone o inne kryteria:
1) indywidualne potrzeby i możliwości dziecka,
2) wynikające z założeń organizacyjnych do realizowanego programu wychowawczego i
edukacyjnego.

2. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały integracyjne w porozumieniu z organem
prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

4. Organizacja oddziałów prowadzących program integracji dla dzieci o stwierdzonej
niepełnosprawności wynika z indywidualnych potrzeb dzieci oraz realizowanego programu
pracy wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej.

5. W oddziale, do którego przyjęto 3-5 dzieci niepełnosprawnych, liczba wychowanków
powinna wynosić 15-20 dzieci.

§ 6

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,
nauki języka obcego ,nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1)Z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2)Z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut;

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.),
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne) .
6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu, określają odrębne przepisy.

§ 7

Przedszkole Nr 18 w Cieszynie, jest przedszkolem 2 oddziałowym.

§ 8

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz
organizacji przedszkola ,opracowany przez dyrektora przedszkola, do 30 kwietnia roku
poprzedzającego dany rok szkolny.

1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) Liczbę pracowników i stanowisk wraz z ich wymiarem czasu pracy,
3) Ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin finansowanych ze środków przez organ prowadzący.
4) Liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 9

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora
przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, z uwzględnieniem
potrzeb rozwojowych dzieci, zasad ochrony zdrowia i higieny.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 10

1. Przedszkole prowadzi swoją działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący.

2. Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole na wniosek
dyrektora i rady rodziców ,do dnia 30 marca każdego roku.

3. Przedszkole jest czynne w godz. od 6,30 do 16,30 w tym czas przeznaczony na realizację
Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin
dziennie - w godzinach od 9 do 14.

4. Dzieci 5 i 6 letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

5. Wychowankowie korzystają z wyżywienia w postaci trzech ,dwóch, jednego posiłku, w
zależności od deklaracji rodziców. Za posiłki rodzice wnoszą opłatę zgodnie z
zarządzeniem dyrektora, podjętym w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Cieszyna.

6. Rodzice wnoszą opłatę za świadczenie opieki przedszkolnej przekraczającej
podstawy programowe wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

7. (uchylony)

8. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłków
przygotowywanych przez przedszkole, wnosząc opłaty zgodnie z wewnętrznymi
zarządzeniami dyrektora.

Rozdział V
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA
§ 11

Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole z uwzględnieniem przepisów § 12-15

1. Obowiązki nauczyciela:
1) Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka, respektowanie praw
dziecka i szanowanie jego godności.
2) Rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków.
3) Prowadzenia i dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych. Prowadzenia
analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole z początkiem roku
poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.
Informowania rodziców o postępach dzieci.
4) Systematycznego planowania i realizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami.
5) Realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola.
6) Udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej
7) Aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem.
8) Systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej.
9) Współdziałania z nauczycielem prowadzącym grupę.
10) Dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczej.
11) Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka.
12) Podejmowanie działań integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska.
13) Współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zdrowotnej.
14) Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami oraz codziennego odnotowywania w dzienniku zajęć obecności wychowanków zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
15) Wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce.
16) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
17) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
18) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia
społecznego.
19) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
20) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.
21) Uczestniczenie w pracach zespołów powołanych przez dyrektora.

2. Nauczyciel ma prawo do:
1) Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2) Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego.
3) Podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania.
4 ) Decydowania o doborze form i metod pracy.
5) Ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego.
6) Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy.
7) Możliwości prawidłowego przebiegu stażu.
8) Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w
podejmowaniu nowatorskich form pracy.
9) Znajomości systemu motywacyjnego do pracy.
10) Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą.
11) Promowania swoich działań w środowisku lokalnym.
12) Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.
13) Uczestnictwa w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami.
14) Dofinansowania szkolenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola.
15) Wynagrodzenia za swoją pracę.
16) Prawa do urlopu wypoczynkowego.
17) Uprawnienia o charakterze socjalnym.
18) Uprawnienia do nagród i wyróżnień.

3. Nauczyciel odpowiada za:
1) Życie, zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój powierzonych mu dzieci;
2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do
pracy w należytym stanie;
3) Czystość wychowanków i stan zdrowia.
4) Odpowiedzialność materialną za powierzone klucze od budynku przedszkola;

4. Odpowiedzialność nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe.
1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie , bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i
2) harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;
3) Odpowiedzialność za dobro przedszkola powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie;
4) Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość;
5) Rozpoznawanie potrzeb, zdolności i zainteresowań wychowanków;
6) Dokumentowanie zajęć, informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci;
7) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
8) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy;

5. Zadania pracowników obsługowych i administracji

5.1 Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1) Opieka nad dziećmi-pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających, pomoc
dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się ,przy korzystaniu z toalety i myciu rąk, sprzątanie
i mycie dzieci po niezamierzonych czynnościach fizjologicznych, opieka w czasie
spacerów i wycieczek, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, uroczystości, pomoc na
zajęciach;
2) Organizacja posiłków-nakrywanie do posiłków, sprzątanie naczyń, mycie stolików,
zmywanie naczyń stołowych po śniadaniu, estetyczne podawanie posiłków, pomoc przy
karmieniu dzieci słabo jedzących;
3) Sprzątanie- codzienne sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń- zamiatanie, ścieranie kurzu
na mokro ze sprzętów ,zabawek ,pomocy dydaktycznych, parapetów ,półek, zmywanie
podłogi, odkurzanie dywanów, mycie umywalek, sedesów, muszli klozetowych wraz z
glazurą przy użyciu środków dezynfekujących, codzienne rozkładanie i sprzątanie leżaków;
4) Sprzątanie okresowe-pranie i zmiana ręczników, prasowanie wg potrzeb, zmiana pościeli,
pranie i zmiana firan, mycie okien, pranie dywanów, mycie lamperii, zabawek, mebli
sprzętów,
5) Zastępstwo w czasie nieobecności innego pracownika;
6) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
7) Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych/środki czystości/.
8) Przestrzeganie zasad i przepisów bhp i ppoż.;
9) Dbanie o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta, zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów, zamykanie okien i drzwi, zgłaszanie wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
10)Wykonywanie badań lekarskich zgodnie z przepisami.

5.2 Do zadań intendenta
1) Przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu;
2) Prowadzenie zgodnie z przepisami finansowymi dokumentacji - kwitariusze, raporty
kasowe;
3) W wyznaczonym terminie odprowadzanie pieniędzy do banku;
4) Prowadzenie zeszytu depozytowego;
5) rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych
przez dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach;
6) Zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywnościowe i inne - zgodnie z przepisami o
zamówieniach publicznych;
7) Kontrola czystości pomieszczeń bloku żywieniowego, nadzór nad pracą kuchni.
8) Współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;
9) Planowanie jadłospisów zgodnie z normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla
rodziców;
10) Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,
wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego, realizowanie zasad GHP, GMP i HACCP;
11) Prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych;
12) Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia art. znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem;
13) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni /przygotowaniem i porcjowaniem
posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi,
przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych
posiłków zgodnie z przeznaczeniem;
14) Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy.
15) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - przepisów bhp i ppoż.;
16) Przestrzeganie higieny pracy i przepisów sanitarnych;
17) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki;
18) Przestrzeganie harmonogramu prac porządkowych dla intendenta: raz w tygodniu
segregacja produktów w magazynach, sprawdzanie terminów przydatności do spożycia,
mycie półek, lamperii i podłogi w magazynach, raz w miesiącu mycie i dezynfekcja
urządzeń chłodniczych lub w trakcie wymiany ich zawartości;
19) Odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze i inne wartości.
20) Odpowiedzialność za prowadzenie magazynu żywnościowego;
21) Odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
22) Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia
operacji kasowych.
23) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.
24) Odpowiedzialność za powierzone klucze od budynku przedszkola;
25) Odpowiedzialność za powierzony sprzęt;

5.3 Do zadań kucharza należy:
1) Punktualne przyrządzanie posiłków, zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i
sanitarnymi;
2) Przyjmowanie produktów z magazynu, dbanie o racjonalne ich zużycie;
3) Prowadzenie magazynu podręcznego;
4) Codzienne odkładanie prób pokarmowych, przechowywanie ich zgodnie z przepisami
sanitarnymi;
5) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu;
6) Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych.
7) Dbanie o czystość naczyń - wyparzanie ich po każdym posiłku;
8) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;
9) Przestrzeganie zasad GHP, GMP, HACCP, zasad bezpieczeństwa – przepisów bhp ,
ppoż i higieny pracy;
10) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu;
11) Odpowiedzialność za powierzony sprzęt kuchenny;
12) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy;
13) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia dzieci i personelu;
14) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

5.4 Do zadań pomocy kuchennej należy:
1) Wspólne z kucharką przygotowywanie posiłków;
2) Przygotowywanie produktów, obieranie warzyw;
3) Mycie i wyparzanie naczyń po obiedzie i podwieczorku;
4) Pomoc w zmywaniu naczyń kuchennych ,utrzymywanie kuchni, zmywalni ,obieralni
warzyw w czystości;
5) Wspólne z intendentem porządkowanie magazynów, mycie lodówek;
6) W razie nieobecności w pracy kucharki –przejęcie jej obowiązków;
7) Przestrzeganie zasad GHP, GMP, HACCP;
8) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa / przepisów bhp i ppoż.;
9) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu;
10) Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt kuchenny;
11) Odpowiedzialność za ład i porządek w pomieszczeniach kuchennych;;
12) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji
pracy w przedszkolu.

5.5 Do zadań konserwatora należy:
1) Utrzymywanie w sprawności technicznej wyposażenia przedszkolnego;
2) Drobne naprawy urządzeń technicznych oraz zabawek i pomocy dydaktycznych;
3) Przekazywanie do punktów specjalistycznych urządzeń, których nie można naprawić
we własnym zakresie.
4) Pomoc w transporcie i zaopatrzeniu w przypadku materiałów dużych i ciężkich.
5) Koszenie ogrodu przedszkolnego;
6) Przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ i sanitarnych;
7) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji
pracy przedszkola;
8) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu;
9) Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt;
10)Odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie naprawianych urządzeń;
11)Odpowiedzialność za powierzone klucze od budynku przedszkola.

§ 12

W przedszkolu nie tworzy się stanowiska wicedyrektora.

§ 13

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie
od czasu pracy oddziału oraz możliwości kadrowych .

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel może
prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 14

W przedszkolu w przypadku otwarcia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo
nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów
prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach kształcenia i wychowania dzieci
uwzględnia prawo rodziców do:
1) Znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
2) Uzyskiwania bieżącej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i
rozwoju;
3) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi
prowadzącemu, opinii na temat pracy przedszkola;
4) Stałych kontaktów z nauczycielami w celu wymiany informacji i poglądów na tematy
wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze w różnych formach:
a) konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielami,
b) uczestnictwa w zebraniach ogólnych,
c) uczestnictwa w zebraniach grupowych,
d) uczestnictwa w zajęciach otwartych.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

3.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi,
jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
1) Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
a) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
b) realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych,
c) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
d) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
e) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1) Prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji, wykorzystując
uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej;
a) nauczyciel prowadzi obserwację dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem diagnostycznym: „Arkusz obserwacji dziecka ”,
b) przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku) wszystkich dzieci 5 i 6 -letnich objętych wychowaniem przedszkolnym,
c) przeprowadza kolejną diagnozę (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
d) opracowuje w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
e) przekazuje rodzicom dziecka wyniki diagnozy w celu poznania przez rodziców stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
f) przygotowuje do 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego również dla dzieci 6-letnich,
2) Współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną poprzez:
a) realizowanie orzeczeń i wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej,
b) współpracy z psychologiem, logopedą i pedagogiem specjalnym w ramach prac zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
c) zapraszanie specjalistów na zebranie z rodzicami.

Rozdział VI
WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do
przedszkola, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
kończy10 lat.
2a.W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko,
które ukończyło 2,5 lat.

3.(uchylony)

4.(uchylony)

5. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący poprzez nabór elektroniczny.

6. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o
Prawach Dziecka, a w szczególności do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i ochrony zdrowia;
2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
3) Poszanowania własności;
4) Opieki i ochrony;
5) Akceptacji jego osoby;
6) Pomocy przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
7) Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) Zdrowego żywienia;
9) Serdecznej miłości i ciepła.

7. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) Stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej;
2) Poszanowania mienia w przedszkolu.

7.1. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:
1) Nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;
2) Nie wniesienia opłaty za przedszkole dłużej niż dwa miesiące;
3) Jeżeli zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

7.2. Skreślenie dziecka z listy następuje uchwałą Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola, określają odrębne przepisy.

3. Dyrektor przedszkola może tworzyć rachunki dochodów własnych.

4. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze
podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

5. Wprowadzanie nowych rozporządzeń i zmianę w organizacji dopuszcza się 3 uchwałami
Rady Pedagogicznej.

6. W przedszkolu funkcjonuje kontrola zarządcza jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 18

1. Traci moc statut z dnia 1 września 2011r.,

2. Tekst ujednolicony statutu został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr
6/2013 , z dnia 30 sierpnia 2013r., wchodzi w życie z dniem: 1.09.2013 roku
Dyrektor Przedszkola Nr 18
Urszula Niklasz - Szurowska
Rada Pedagogiczna:
Iwona Gaś
Beata Szarzec
Karolina Lech